Pomáháme s marketingem těm nejlepším

Model Porterovy analýzy pěti sil byl původně objeven na Harvardu v 80. letech minulého století. Jedná se o analýzu, která identifikuje silné a slabé stránky v daném odvětví, ve kterém se podnik nachází. Vycházela z již známe SWOT analýzy, která dle některých postrádala ad-hoc, nebo-li hypotézy k vyvracení teorií. Díky ní lze snáze stanovit podnikovou strategii v závislosti na konkurenci v daném odvětví. Často se používá ke zjištění síly konkurence na trhu, atraktivity a ziskovosti daného odvětví na trhu. Mezi těchto pět sil patří: síla dodavatele, kupní síla, konkurence, hrozba substitučních produktů a hrozba potenciálního účastníka v daném odvětví.

Tato analýza může pomoci podnikům porozumět faktorům ovlivňující zisky v konkrétním odvětví a ovlivnit, zda je vhodné vstoupit na trh do konkrétního odvětví či případně zvýšit kapacity výroby v daném odvětví. Je vhodné ji použít na trhu, kde jsou alespoň tři konkurenti, dále slouží ke zvážení dopadu státních vlivů, ke zvážení dopadů na životní prostředí a ke sledování dynamických změn segmentovaného trhu. Pomáhá také pochopit aktuální pozici na trhu vzhledem ke konkurenci a míru očekávané pozice v budoucnu.

Vyjednávací síla dodavatelů je hodnocením toho, jak je pro dodavatele snadné zvýšit jejich náklady. Toto je řízeno počtem a velikostí dodavatelů, jedinečností položek, které dodavatel poskytuje, závazkem dodavatele ke kvalitě nabízených produktů a jejich významu podnikání. Pokud je konkurence v odvětví veliká, odběratelé vyhledávají konkurenční dodavatele, které mohou nabídnout lepší nabídku nebo stejnou nabídku za nižší ceny. Naopak při menší konkurenci si daná společnost může účtovat vyšší ceny a nastavit si podmínky s odběrateli tak, aby dosáhla maximálních zisků.

Dalším parametrem je kupní síla, která je hodnocena, jak jednoduché je pro zákazníky snížit náklady. Je to ovlivněno množstvím zákazníků, schopností zákazníka nahradit, významností těchto zákazníků, přístupností údajů o zákaznících a velikostí organizace každého kupujícího. Menší klientská základna je pro zákazníky výhodnější, jelikož má každý zákazník větší sílu vyjednat si lepší nabídky a nižší ceny. Naopak při větší klientské základně si společnost může účtovat vyšší ceny za účelem zvýšení zisku.

Jedním z nejdůležitějších jsou konkurenti na trhu, jelikož s rostoucí konkurencí se snižuje atraktivita trhu, pokud nabízejí stejně atraktivní produkty a služby jako naše firma. Lze konstatovat, že při jedinečnosti produktu nebo služby se síla podniku oproti konkurenci zvyšuje. Důležitými faktory jsou počet konkurentů na trhu, zaměření se na odvětví, životní cyklus produktů, kvalita dané značky a rozvoj průmyslu. Při menší konkurenci má firma větší možnost účtovat si vyšší ceny a nastavovat podmínky takové, aby dosáhla vyšších zisků. Při větší konkurenci se na ni však musí ohlížet a nabízet skvělé nabídky za přijatelné ceny tak, aby si potenciální zákazníky vybrali naši firmu oproti konkurenci.

Hrozbou substitutů se myslí substituční položky, které mohou nahradit nabízený produkt nebo službu a tím snižovat firemní zisky. Spolčenosti, které nabízejí produkty nebo služby, k nímž neexistují bližší substituty budou mít větší kupní sílu a mohou zvýšit ceny a zajistit vhodné podmínky pro maximalizaci zisku. V opačném případě se mohou zákazníci rozhodovat mezi více výrobky a síla společnosti může být ohrožena.

Jako poslední faktor je potenciální nový účastník na trhu v daném odvětví. Jedná se o potenciální nový subjekt vstupující na trh, který může negativně ovlivnit naši firmu. Proto je důležité prozkoumat, jak snadné je vstoupit na trh, jelikož při větších překážkách vstupu na trh je více pravděpodobné, že se konkurent rozhodne na trh nevstoupit, či si vybere jiné tržní odvětví, kde je vstup na trh snadnější. S tím souvisí faktor konkurence, kdy při menší konkurenci může firma účtovat vyšší ceny a tím maximalizovat své zisky.

Lze však Porterovu analýzu odlišit od SWOT analýzy. SWOT analýza se spíše zabývá celkovým ohodnocením, načež Porterova analýza se zaměřuje na konkrétní rozhodnutí. SWOT analýza také spíše zkoumá budoucí strategie, avšak Porterova analýza posuzuje vitalitu konkrétních produktů nebo služeb.